Vị Nguyên Bản(11)

 Kem Chanh Dây Tươi Kem Chanh Dây Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Chanh Tươi Kem Chanh Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Dâu Tươi Kem Dâu Tươi Kem Dâu Tươi

125ml : 75,000đ

75,000đ -

75k -

475ml : 295,000đ

295,000đ

295k

plus

icon add

 Kem Dừa Tươi Kem Dừa Tươi Kem Dừa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Khoai Môn Lá Cẩm Kem Khoai Môn Lá Cẩm

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Mãng Cầu Tươi Kem Mãng Cầu Tươi Kem Mãng Cầu Tươi

125ml : 75,000đ

75,000đ -

75k -

475ml : 295,000đ

295,000đ

295k

plus

icon add

 Kem Mít Tươi Kem Mít Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Sầu Riêng Tươi Kem Sầu Riêng Tươi

125ml : 75,000đ

75,000đ -

75k -

475ml : 295,000đ

295,000đ

295k

plus

icon add

 Kem Sữa Tươi Kem Sữa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Tắc Tươi Kem Tắc Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Xoài Tươi Kem Xoài Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add